Xử lý môi trường


Dự án điển hình

Dự án điển hình

CHUYÊN GIA XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

 - Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước cấp và nước thải:

 Ô nhiễm  môi trường đang ngày trở thành một bài toán nan giải.

Read more...

PARTNERS


cosmo

ThyssenKrupp

 


 

 

 

SUPPORT ONLINE

Nguyen Duc Tuan
0979999981

TUAN PHAT ID CO ., LTD

16B, Lane 44, Sublane 01, Do Quang Str., Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. 84-4-35553139  * Fax 84-4-35553140