Hoá chất Thực phẩm - mỹ phẩm

Malic Acid

Malic Acid

Malic Acid

Chemical formula : C4H6O5

Origin : American

Packing : 25kg/bao

 

Citric Acid

Citric Acid

Citric acid

Chemical formula : C68O7.2H2O

Origin : China

Packing : 25k/bag

 

Glycerine 99.5%

Glycerine 99.5%

Chemical formula: C3H5OH)3

 Origin : Singapore

  Packing : 120 kgs/drum

 

 

Oxalic Acid 99.6%

Oxalic Acid 99.6%

Chemical formula:C2H2O4

Origin : China

Packing : 25 kgs/bag

   

 

PARTNERS


cosmo

ThyssenKrupp

 


 

 

 

SUPPORT ONLINE

Nguyen Duc Tuan
0979999981

TUAN PHAT ID CO ., LTD

16B, Lane 44, Sublane 01, Do Quang Str., Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. 84-4-35553139  * Fax 84-4-35553140