Sản xuất axit Nitric - HNO3

Các phương pháp sản xuất axit nitric – HNO3.

Có 3 phương pháp sản xuất axit nitric – HNO3.

Phương pháp 1:  Sản xuất axit nitric từ natri nitrat.

Phương trình phản ứng

NaNO3 + H2SO4 à NaHSO4 + HNO3

NaNO3 + H2SO4 à Na2SO4 + HNO3

Tuy nhiên phương pháp này không phổ biến do nguyên liệu quặng natri có ít.

Phương pháp 2: Hồ quang trực tiếp sản xuất từ N2 và O2 , Phương pháp này tiêu hao năng lượng điện nên hạn chế qui mô công nghiệp.

Phương pháp 3: Oxy hóa amoniac bằng oxy không khí

Oxy hóa amoniac – NH3 bằng phương pháp tiếp xúc bằng NO

4NH3 + 5O2 à 4NO + 6H2O

Oxy hóa NO thành NO2: 2NO + O2 à 2NO2

Hấp thụ NO2: 3NO2 + H2O à 2HNO3 + NO

Phương pháp này chỉ chế tạo được axit HNO3 loãng có nồng độ 50 – 60%, để được axit nitric đặc 96- 98% phải qua quá trình cô đặc, hiện nay người ta dùng phương pháp tổng hợp trực tiếp để được axit nitric đặc

2N2O4 + 2H2O + O2 à 4HNO3

Tham khảo thêm

Sản xuất axit HCl

Sản xuất axit oxalic

 

 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com