Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

Tên hàng Loại Công thức Liên hệ Thuế VAT
ỐNG CHUẨN                       10%
Ống chuẩn 0.1N HCl 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N H2SO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn- Lít  1N H2SO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N Na2CO3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N AgNO3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N K2Cr2O7 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.05M Complexon(EDTA) 043.555.3139                 10%
Ống chuẩn 0.1N KMnO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N Na2S2O3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N NaOH 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn-Lít 1N NaOH 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn oxalic 0.1N H2C2O4 043.555.3139                  5%
 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com